O Tvaru

13. 1. 2012

Literární obtýdeník Tvar je v současné době nejčastěji vycházejícím literárním časopisem v České republice, vychází od r. 1990. Vydává jej občanské sdružení Klub přátel Tvaru.

Tvar má své heslo na Wikipedii (autorem není nikdo z redakce), od ledna 2013 má svůj fejsbukový profil.
 

Historie Tvaru

1990
Tvar začíná jako týdeník se 16 stranami novinového formátu, je veden šéfredaktorem M. Třeštíkem a předsedou redakční rady P. Janouškem. Vůbec první číslo Tvaru bylo zahájeno článkem Jana Lopatky Šifra jako možné východisko interpretace. Je dáván prostor autorům, kteří v uplynulém dvacetiletí nemohli publikovat (E. Bondy, L. Vaculík, L. Procházková, V Karfík, J. Kratochvil aj.). Na stránkách Tvaru se také objevují autoři jako P. Verner, P. Bartůněk, J. Holoubek, M. 6 Kroš nebo exiloví: J. Škvorecký, D. Strož, P. Král. Začínající básníky představuje v své rubrice M. Kovářík. Na pokračování jsou publikovány práce P. Tigrida, V. Bělohradského či P. Čorneje. Esejemi přispívají J. Přibáň, M. Petrusek,  P. Janoušek, V. Macura, K. Chvatík. M. Třeštík se snaží podnítit diskuzi o generacích. Píše se také o postmoderně a postkomunismu. K recenzentům patří např. P. A. Bílek, J. Trávníček, V. Píša, J. Chuchma. Literární publicistice se věnuje M. Komárek.

1991
Vedle literárních témat (např. B. Dokoupil, B. Balajka) pokračují témata historiografická (P. Čornej) a sociologická (J. Alan, M. Petrusek). Je přeložen esej J. Derridy. V. Dvořáková a J. Kunc tisknou seriál Kam se starými strukturami? Píše se o skupině Ra a o surrealismu. Do Tvaru polemicky vstupuje J. (F.) Typlt. Diskutuje se také o Bílkově knize „Generace“ osamělých běžců i o Kasardově povídce (azda) Posledná večera. V. Macura a P. Janoušek spouštějí mystifikaci s románem Sametová Anna od spisovatele Jarmila Křemena. Je představena např. poezie K. Šebka či ukázka z česky dosud nepublikovaného Kunderova románu Nesmrtelnost.

1992
Z minulého ročníku pokračují Portréty nakladatelů. Pohledy na dějiny zaujímají stále významnou část časopisu. Diskutuje se o revolucích. M. Nápravník píše obsáhle o tom, proč surrealismus není umění. J. Bořecký se pokouší u příležitosti významného výročí vyrobit senzaci článkem Komenského dílo, nebo nacistický podvrh?; ten je však v polemice, která následuje v několika dalších číslech, rázně odmítnut.

1993
Mění se vydavatel; od jara je jím občanské sdružení Klub přátel Tvaru s předsedou P. Janouškem. M. Třeštík odchází do vlastní firmy a na místě šéfredaktora jej střídá L. Kasal. Začíná nejdéle vycházející rubrika – Společensko-biologické poklesky S. Komárka (do r. 2001). Interviewováni jsou např. P. Pithart, E. Kantůrková či J. Škvorecký. Na pokračování se píše o pomnících, o Tchaj-wanu či o autoritách myšlení 20. století. Václav Havel publikuje v Tvaru své projevy na dvou zahraničních univerzitách. Vášnivou polemiku vzbudí Nápravníkova interpretace evangelií. Také s Typltem polemizuje řada autorů  – nejen např. P. A. Bílek svým Anti-Typltem či J. Trávníček, ale s velkou pravděpodobností pod pseudonymem J. Tulipán i samotný Typlt. Velký ohlas vzbudil Janouškův článek Čekání na kritika.

1994
Zejména zásluhou N. Macurové se objevuje více překladů a rozhovorů, zajímavé pohledy na českou literaturu vnášejí zahraniční bohemisté. Přeložena je např. lit. teoretická studie T. Eagletona, esej A. Debeljaka (Soumrak idolů), inaugurační řeči rektorů vídeňské univerzity (otázky budoucnosti vědy a vzdělávání) i pražské, úryvek z deníku W. Gombrowicze; M. Otruba, Robert B. Pynsent, J. Loužil a V. Macura se postupně zabývají hledáním české národní identity; V. Dvořáková a J. Kunc publikují studii Jak se rodí demokracie? J. Pelikán píše o válce v Jugoslávii, L. Ptáček o díle J. R. R. Tolkiena, Z. Lorenc o dada.
Do Tvaru píší pravidelně M. Exner, Z. Hrbata, E. Lukeš, M. Petříček, J. Zizler, Petr A. Bílek, J. Wiendl, B. Balajka, A. Blažejovská, H. Housková, P. Cekota, J. Přibáň, P. Kosatík, P. Čornej, Z. Mathauser, M. Nápravník, H. Ulmanová, Z. Pešat, D. Hodrová, V. Macura, M. Valach, J. Kratochvil, V. Papoušek, M. Nakonečný, E. Kantůrková, J. Kraus, J. Malura, M. Koldinská, J. Tichá, Z. Kožmín,  S. Richterová, D. Ž. Bor, K. Kosík, J. Knap, J. Šmajs, P. Zajac, J. Rak, O. Čálek, J. Staněk, J. Straka. Básně publikují mj. Z. Lorenc, I. Jelínek, P. Řezníček. Prostor dostává také „Společnost pro politiku 94otevřená diskusní platforma, bez organizační struktury a členství“. Vychází první z pěti autorských čísel (č. 14), napsal ho celé Vladimír Novotný. Objevují se sloupky Hard/SoftTvar V. Novotného. Součástí časopisu se stává vkládaná příloha edice TVARy, věnovaná jak debutujícím autorům, tak beletristickým či odborným pracím. Redaktorem přílohy je Jakub Šofar. Grant Ministerstva kultury ČR stále nepokryje celý ročník. Tvar se mění na obtýdeník s tím, že nevychází přes červenec a srpen, přestává platit honoráře. Rozsah se ustálil na 24 stranách. Zásadní zásluhu na existenci časopisu v tomto a následujícím roce má – vedle zmíněného ministerstva – literární vědec a přispěvatel Tvaru Květoslav Chvatík.

1995
P. Janáček vnese chybějící řád do aktuální dvojstrany 2–3, J. Tayari zklidňuje grafickou úpravu celého časopisu. Autorské 14. číslo napsal Vladimír Macura. Končí spolupráce se Společností pro politiku 94. Probírají se témata jako dekonstrukce, feminismus, židovská literatura, anarchismus, vlak v literatuře, literární kritika a její hry (P. Janoušek); o podobách TvářeM, Špiritem rozmlouvá N. Macurová, připomínají se časopisy Květen a Iniciály; proběhly rozhovory mj. s P. Tigridem či básníkem K. Šebkem, je publikován záznam improvizace Divadla Vizita, vychází cyklus o edici Mladé cesty; mezi autory se objevuje J. Křesadlo, P. Hrbáč, M. Marysko, J. Veselský, P. Borkovec, Z. Volf, E. Murrer a P. Hruška, větší prostor věnován A. Artaudovi, V. Černému i Z. Havlíčkovi, vášně stále budí deníková literatura, koncept autenticity, ale i třeba slovo Česko či Klub Sisyfos. Do Tvaru píše mj. M. Jankovič, J. Opelík, M. Bauer, J. Pechar, D. Mocná, I. Vízdalová, J. Med, D. Tureček, J. Sommer, K. Chvatík, L. Velek, A. Haman, J. Veselý, A. Jedličková. Pokračují snahy různých autorů spravedlivě a v úplnosti zmapovat dění v literatuře uplynulých 40 let, analyzovat tendence v publicistice; objevuje se snaha systematicky recenzovat i aktuální čísla ostatních literárních časopisů.

1996
Vychází proslulý článek básníka J. Rulfa Nová vážnost. Do Tvaru začíná psát P. Hanuška, L. Nagy, L. Kropáček, M. Suchomel, J. Petránek, R. Matoušová, J. Janáčková, K. Pecka. v Tvaru také na čas zakotví A. J. Liehm s pokusem o obnovení Lettre Internationale, čímž do Tvaru masivněji proudí texty autorů zahraničních. O českém fašismu se rozepisuje M. Nakonečný.  Je publikován také např. esej Gillese Deleuze o společnostech kontroly či nobelovská řeč Seamuse Heaneyho. Jsou otištěny rozhovory např. s D. Hodrovou, P. Blažíčkem, M. Hübschmannovou; J. Trávníček publikuje 3 imaginární rozhovory s J. Zábranou, P. Rajchman pak rozhovor s E. Julišem. Probírá se dílo M. Kundery, J. Škvoreckého, U. Eca. Na pokračování vychází Kauza Fučík A. Hájkové. Tvar začíná znepokojovat jak situace na knižním trhu (uspořádá besedu s knihkupci a distributory, později v pravidelných intervalech podniká „šťáry“ u vybraných knihkupců a kontroluje, zda mají v prodeji novinky české beletrie), tak i stav literární kritikybesedu se spisovateli o kritice doplní anketou mezi kritiky – za zpracování tohoto tématu je posléze redakce odměněna cenou Českého literárního fondu. Vychází i další z článků P. Janouška, věnovaný hrám literární kritiky Císařovy nové šaty. Kritiky se týká rovněž statistický výkon redakce nad rubrikou Kritický metr, která vycházela v nových knihách.  Vyvrcholením tématu je vyhlášení Ceny Tvaru Kritik – miláček spisovatelů, kterou získává Jan Lukeš. Poprvé se objevuje imaginární postava R. Zákupy. Z redakce odchází P. JanáčekN. Macurová, místo nich nastupuje P. Kosatík a B. Správcová se stává redaktorkou. Autorské číslo napsal P. A. Bílek. V sedmnáctém čísle Tvar propůjčil prostor autorům PEN-klubu. Velkou měrou reflektoval první legendární setkání básníků na hradě Bítov. Grant ministerstva se napříště stává hlavním zdrojem financování Tvaru. Bývá v různých letech doplněn menšími částkami, především od Nadace ČLF, ale i odjinud.

1997
N. Holub do Tvaru vnáší téma internetu, M. Exner píše o díle Z. Hejdy, M. Kundera publikuje své Poznámky k Valčíku na rozloučenou; objevují se také dopisy B. Hrabala K. Maryskovi. Poněkud provokativní statí Polopatkismus pokračuje vyjasňování postoje k literatuře mezi Tvarem a Revolver Revue, Valdštejnův horoskop J. Keplera je komentován historičkou i astrologem. Redaktoři Tvaru polemizují s J. Kuběnou a jeho bítovským vystoupením o vázaném verši, k zásadním patří i polemika s J. Štolbou o poezii. Jsou otištěny rozhovory např. s V. Kahudou, V. Třešňákem, M. Blahynkou, M. C. Putnou, I. Matouškem; mezi autory se nově nebo častěji objevují V. Kahuda, J. Majcher, R. Fajkus, O. Bělič, J. Rambousek, M. Schindler, J. Keller, Z. Smolka, G. Erhart, I. Reifová, V. Prečan, M. Vacík. Vzniká rubrika Z Literárního archivu PNP a Iniciálky pro začínající básníky. Každé číslo zakončuje Poslední útěcha L. Mušky. Monoautorské číslo sestavil M. Zelinský.
archiv ročníku 1997 

1998
Ve snaze poskytnout dvojí pohled na tutéž knihu se objevují zdvojené recenze; četnější jsou i rozsáhlejší studie věnované jednomu autorovi, případně dílu (např. M. Jankovič o Vančurových Obrazech, V. Tomek o K. Hlaváčkovi, K. Urban o B. Reynkovi, P. Hanuška o Čapkově a Křesadlově Foltýnovi). Zásadní je rozhovor s J. Štolbou o pozornosti a přiléhavosti, podstatné jsou i jiné rozhovory, např. s P. Kabešem,  P. Hruškou  či  N. Macurovou. Mezi témata roku patří např. J. Krejcarová očima souputníků, Objevem je neznámý dopis M. Jesenské O. Březinovi, popularitu si získává cyklus M. Hořínkové o pražských zahradách, jakož i Korespondenční literárně-vědná akademie, kterou připravují P. Janáček a V. Macura; P. Sgall publikuje stať Konvence a volnost v jazyce; M. Zelinský se v Poznámkách čtenáře slovenských knih snaží poskytnout přehled o tom, co se děje v literatuře našich sousedů. P. Janoušek publikuje stať Autenticita jako protipól lit. tradice, filozof M. Valach esej Běda poraženým. Místo P. JanáčkaP. Kosatíka do redakce přichází J. Červenková. Mezi autory se nově, případně znovu objevují např. M. Trávníček, M. Friš, v překladech F. Pessoa, P. Kabeš, O. Ryba, I. Matoušek, P. Maděra, V. Kahuda, P. Hrbáč, J. Hauková, M. Holub, O.Ulč, F. Šilhan. Ohlas mají i pražská funeralia V. Novotného, stručný fotografický přehled a lokalizace hrobů českých literátů.  S podporou magistrátu hl. m. Prahy vychází „pražské číslo“ 9/1998M. Bauer sepsal autorské 14. číslo, zřejmě poslední.
archiv ročníku 1998   

1999
K autorskému okruhu se masivněji (či nově) přidávají J. Krist, I. Fic, I. Hladký, P. Motýl, M.Stoniš, P. Řezníček, E. Bok, P. Čichoň, M. Čech, Š. Švec, M. Langerová, E. Goldstücker, B. Hoffman, D. Blümlová, I. Vízdalová, M. Jareš, P. Piťha, H. Kosková, L. H. Augustin, J. Brabec, D. Hodrová, M. Přibáň. Publikovány jsou také např. texty J. Zábrany a J. Kocourka, či A. Zagajewski v překladu D. Dobiáše. Značná pozornost je věnována překládání – viz např. besedu o překladech či stať J. Pechara O překládání poezie či rozhovor s A. Adamovičovou; lingvisté diskutují nad perspektivami češtiny. Část literátů rozvíjí sny o internetu a jeho možnostech pro literaturu (P. Stančík, P. Sczepanik, N. Holub); V. Šiler píše o profesním étosu učitele či stať Profesionál jako loutka. Besedu Tvar uspořádal nad Foglarovými Rychlými šípy, v masivní anketě o hranicích umělecké svobody kromě jiných odpovídali I. Diviš, J. Kuběna, I. Slavík, B. Nuska, V. Slíva, M. Viewegh, V. Kahuda, J. Žáček, I. Matoušek, Z. Lorenc, B. ChlíbecM. Jankovič píše o pražském strukturalismu, M. Valach o hippies a jejich pokusu o morální revoluci. Vycházejí např. studie J. Pechara o E. Julišovi, M. Exnera o Karlu Hynkovi, P. Janáčka o dobrodružných románech, J. Prokopa o Ucitánii a její poezii; P. Janoušek pokračuje v esejích o literární kritice Nečekáním, Kritickým bujením. Otištěna je ukázka z korespondence K. Kryla. Proběhly rozhovory např. s D. Ž. Borem, J. Kolářem, J. Rambouskem, E. Ovčáčkem či s kritiky Z. Kožmínem, M. Trávníčkem i J. Trávníčkem. V č. 5 vstupuje na scénu legendární lidový kritik z Rybáren Alois Burda a jeho čtenářský deník, z nových rubrik si získá ohlasy Čítanka Václava Kahudy. V 50. a 60. letech se zalíbilo literárnímu historikovi M. Bauerovi, s neutuchající energií propátrává archivy a nálezy v Tvaru hojně publikuje. Umírá V. Macura, jeden ze zakladatelů Tvaru, jeho kmenový autor a dobrý duch. Tvaru se bezprostředně dotýkají i další úmrtí: Z. Lorence, I. Diviše, K. Křepelky, M. Vacíka. Novou posilou redakce se stává O. Horák, který se stará o recenzní stránky. Tvaru, jakož i některým jiným uměleckým institucím, výrazně pomáhá ministr kultury Pavel Dostál, který zalobboval u komerčních firem a dojednal sponzorské dary.
archiv ročníku 1999   

2000
Na přelomu roku 1999 a 2000 se členem redakce stává Michal Jareš, z redakce odchází Věra Pašková. Novinkou je pořádání „retrospektivně analytických večerů“ v redakci Tvaru – cyklus referátů s diskuzemi si klade za cíl zmapovat literární dění v 90. letech ve všech možných žánrech. Referáty jsou publikovány v Tvaru (jejich autory jsou M. Schindler, O. Horák, M. Jareš, J. Šofar, J. Provazník, R. Kopáč, J. Grombíř, V. Novotný, J. Staněk, M. Zelinský, L. Nagy, P. Hrbáč, M. Bauer, E. Hakl, R. Fridrich). Cenná je i literárněhistorická rubrika o edici Život kolem nás. Vycházejí rozhovory např. se Z. Pešatem, M. Jungmannem, A. Burdou, V. Novotným, M. Exnerem, O. Běličem, P. Kotrlou, J. Goldem, V. Kučerou, J. Janáčkovou. Velký prostor je věnován reflexi Houštiny V. KahudyM. Exner píše o I. Jelínkovi a o R. M. Rilkovi, O. Macura o Durychově Rekviem, A. Zachová a V. Papoušek o Miladě Součkové, V. Křivánek o J. Skácelovi, Z. Štipl o Z. HejdoviB. Správcová analyzuje metody kritiků KP RR. Okruh recenzentů Tvaru se rozšiřuje např. o J. Češku, Z. Štipla, Š. Švece, R. Fridricha, K. Činátla, I. Fice, V. Rosí, J. Chocholouška, J. Chrobáka, R. Telerovského, D. Samka, Z. Smolku, O. Macuru, A. Kubištu, A. Geberta či V. Jičínskou. Tisknou se ukázky z tvorby E. Hakla, S. Podragy, R. Fajkuse, J. Chrobáka, O. Macury, T. Řezníčka, G. Plesky, P. Hrbáče, J. Staňka, Z. Koláčka, Z. Kožmína, L. Macháčka, P. Dapita, S. Kudláčka, U. Eca. Články a studie publikují mj. M. Peprník, M. Přibáň, P. Hanuška, I. Fic, V. Šiler, M. Valach, K. Chvatík, A. Haman, Z. Mathauser, G. Erhart, J. Holý, A. Dvořáková, J. Nejedlý. B. Správcová odstupuje do externosti.
archiv ročníku 2000   

2001
Po odchodu L. Kasala do dřevozpracujícího průmyslu se na počátku ledna šéfredaktorem stává O. Horák, s jehož nástupem se postupně obměňuje redakce i struktura časopisu; do redakce přicházejí Jan Nejedlý a Emil Hakl (ten pouze do června), odcházejí J. Červenková a B. Správcová; mizí některé rubriky, na jejich místě se objevují nové (mj. filmové recenze nebo humoristické rubriky Veselý švihák uvádí... či Po práci legraci, novela na pokračování a též komiks). Změna ve struktuře časopisu donutila mj. M. Přibáně napsat stať O tvaru Tvaru i o tom uvnitř, na který reagovala B. Správcová. Přesto Tvar se trvale zaměřuje především na témata týkající se nejen současné literatury, ale i literární historie (mj. P. Janáček, N. Mlsová, K. Piorecký, B. Dokoupil, V. Papoušek, E. Gilk), kterou redakce připomíná i materiály o H. G. Schauerovi, V. Mrštíkovi a zejména studií J. Vorla Román z roku 1895). Pozornost je věnována též insitní literatuře. Anketou byl připomnut zaniklý časopis Iniciály. P. Janoušek polemizoval s M. Hyblerem. Tématické číslo 18 je věnováno současnému pohledu na ruskou literaturu, díky Z. Mathauserovi obsahuje řadu příspěvků od českých rusistů.
archiv ročníku 2001   

2002
Mění se grafik: od čísla 19 začíná s Tvarem spolupracovat K. Hegerová. J. Červenková odchází z redakce, místo ní nastupuje Š. Švec. Tahákem čísel se začínají stávat rozhovory, které se přesouvají na titulní stranu. Grafická úprava a pokračující změny jsou stále výrazněji kritizovány (mj. kvůli fotografickým aktům či kvůli špatné sazbě). Nové rubriky (S mikrofonem za trochejem, Zlá ovce, Knihovraždy) jsou doplněny mj. pěti recenzemi na Topolovy Noční práce. Do Tvaru píší M. Exner, I. Pfaff, I. Purš, V. Vokolek, A. Dvořáková, J. Janáček ad. Jako jeden z prvních kulturních časopisů se začal Tvar věnovat recenzím komiksů. K nejvýraznějším počinům patřil blok J. Nejedlého, věnovaný Případu Olgy Hepnarové v zrcadle literárních ohlasů (č. 11). Grant MK ČR je značně omezen. Díky finanční podpoře Texas University v Austinu může Tvar nadále vycházet.

2003
Od nového roku se mění grafická podoba Tvaru, její autorkou je K. Hegerová. Ke konci roku odchází redaktor Š. Švec, je vystřídán G. Pleskou. Tajemnicí Tvaru se po T. Vohryzkové stala M. Vavřinová. Tematické číslo 8 je věnované 120. výročí J. Haška. Novou rubriku Jak já to vidím (později Čtenář poezie) zavedl J. Nejedlý. Rozvolněná grafika čísel si příliš nerozumí s literárněhistorickými texty a delšími články. Ke spolupracovníkům patřili mj. A. Fetters, L. Vlach, P. Vaňous, M. Groman. Původní beletrii doplňují častěji též překlady, část příspěvků se orientuje na okruh kolem V. Kahudy a E. Hakla (S. Podraga, O. Ryba, V. Ryčl). Finanční krize pokračuje. Sázková kancelář Fortuna, a. s., Nadace Český literární fond a Nadace Václava a Olgy Havlových podpořily – vedle Ministerstva kultury ČR a Texas University v Austinu – vydávání Tvaru.

2004
Po Kláře Hegerové se stává grafičkou Lucie Trnobranská. I po roce budí nová grafická podoba čísel rozpaky. K novým rubrikám patří Jedna otázka pro... Na stránkách Tvaru probíhá diskuze o akademickém podvodu L. Pavery, který opsal část své vědecké práce, a o tom, zda P. Bezruč byl nebo nebyl autorem Slezských písní (L. Drozd, D. Šajtar, Z. Smolka). K autorům tohoto ročníku patří mj. J. Balvín, I. Fencl, L. Housková, M. Jílková, H. Kosková či T. Kubíček. Číslo 7 připomnělo výročí M. Kundery a po letech mlčení se rozhovorem připomněla I. Machulková. Zdá se, že krize financování Tvaru nemá konce.

2005
Redaktorkou se stává E. K. Němcová, která vystřídala G. Plesku. Během prvních měsíců roku šéfredaktor O. Horák dostává nabídku stát se redaktorem v Lidových novinách a narychlo odchází. V březnu 2005 je Klubem přátel Tvaru zvolen staronový šéfredaktor L. Kasal (od č. 7). S ním se mění i část redakce – odchází E. K. NěmcováJ. Šofar, později i J. Nejedlý. Vrací se G. Pleska a B. Správcová, novým redaktorem se  stává M. Škrabal. Vzhledem ke stále se horšící finanční situaci končí v předprázdninovém čísle 13 vkládané edice TVARy. Přibyly nové rubriky (Továrna na absolutno, paTvarZ přítmí zámeckých knihoven). Jsou otištěny rozhovory např. s M. Ajvazem, Z. Mathauserem či V. Kokoliou. Výrazná diskuze o koncepci výuky češtiny proběhla na několik pokračování mezi P. Janouškem a J. Kostečkou. Ke stálejším autorům patřili mj. R. Schimera, D. Ž. Bor, P. Hrtánek aj. 
archiv ročníku 2005 

2006
Grafička Lucie Trnobranská odchází na mateřskou dovolenou a její práci přebírá Lubor Kasal; autorem nového grafického návrhu je Lukáš Pertl. Z redakce odchází Gabriel Pleska, na jeho místo nastupuje Anna Cermanová. K novým rubrikám patří fejetony Václava Bidla, rubrika Ejhle slovo nebo zahraniční aktuality (Francouzské okno nebo Polské zloto). Poslední číslo je celé věnováno anonymům a anonymitě. K autorům patřili mj. Květoslav Chvatík, Miroslav Balaštík, Ivan O. Štampach či Veronika Košnarová. Na doporučení textaře Michala Horáčka tragickou, již téměř neudržitelnou finanční situaci Tvaru zachraňuje firma Sazka, která v průběhu cca půl roku na stránky časopisu umisťuje pravidelné reklamní články.
archiv ročníku 2006 

2007
Úmrtím autora končí populární čtenářský deník Aloise Burdy. Číslem 13 končí také sloupky Vladimíra Novotného, kterého střídá Petr Motýl. Jako knižní příloha Tvaru vychází debut Ondřeje Macury Indicie a sbírka Martiny Komárkové Prašní lidé. Nová rubrika Výlov si všímá knih, které z různých důvodů nenašly recenzenta. Další novou rubrikou je Chvála té písni, že mi zní, věnující se „vlezlé“ písni. K autorům ročníku patřili mj. Zuzana Zemanová, Otakar Franczyk, Karel Kolařík, Jana Matějková, Lukáš Zádrapa nebo Jakub Řehák. Anketu o Klišé a tabu doplňuje anketa O poezii roku 2006
archiv ročníku 2007

2008
Pavel Janoušek zavádí novou kritickou rubriku 969 slov o próze (v počátcích jako reCANC). Petr Janeček se v seriálu Fama versus Kalliopé věnuje fámám. Číslem 7 končí sloupky Petra Motýla, které briskně nahrazují svými údernými sloupky Svatava Antošová a Pavel Kotrla. Do čísla 13 vydrželi filozofové z přírodovědecké fakulty Jiří Sádlo a Stanislav Komárek odpovídat na všetečné otázky rubriky Zvěd. Rubrika Ivana Matouška a Lubomíra Martínka Mezi továrníky dlouhodobě budí nadšení i odpor. Alexandra Berková píše seriál O psaní, jde o vášnivou první (a bohužel také poslední) verzi příručky, ve které shrnuje své zkušenosti autorské i pedagogické – z kurzů tvůrčího psaní. V červnu umírá. Mezi autory se častěji objevují mj. Petr Král, Martin Langer, Vladislav Reisinger a Jakub Vaníček.
archiv ročníku 2008 

2009
Z redakce odchází Anna Cermanová. Na její místo přichází krátce Ondřej Hanus. Do redakce přichází Svatava Antošová. Na místo korektorky Hany Růžičkové nastupuje Petra Hasmanová. Polemika mezi Jiřím Trávníčkem a Petrem Králem, která vyústila ve veřejnou rozpravu v budově FFUK, byla jedním z ústředních témat celého roku. Zvláštním experimentem překvapil spisovatel Ivan Matoušek – po vzoru Borgesova hrdiny přepsal Cervantesova Dona Quijota – jeho text vychází v Tvaru na pokračování.  Svatava Antošová věnovala sérii reportáží knihovnám v ČR. Sloupky Gabriela Plesky vystřídaly sloupky Pavla Kotrly. K autorům Tvaru se výrazněji přiřadili Ondřej Buddeus, Michal Janata, Karel Piorecký. Otázku K čemu je vám dobré umět číst? kladli po celý rok Dalibor Demel a Pavel Novotný. O Poslední rozptýlení, seriál o náhrobní architektuře, související s českými literáty, se postarala Vlaďka Kuchtová.
archiv ročníku 2009 

2010
Z redakce odchází Ondřej Hanus, kterého střídá Wanda Heinrichová. Se vzpomínkou na vkládanou edici TVARy vychází na podzim k výročí Karla Hynka Máchy skladba Ignác, pocházející z pozůstalosti Zdeňka Barborky. K autorům ročníku patřili mj. Adam Borzič, Igor Fic, Michael Hauser, Aleš Knapp, Ivan O. Štampach. Na pokračování vychází dvě dosud nepublikované novely z pozůstalosti Josefa Kocourka (Kráska a Modrá slečna). Anketní otázka roku je A co Mácha? Víceméně celý rok se zuřivě diskutuje o angažované literatuře a o písmové předloze Commenia Script. V prosinci umírá jeden z kmenových autorů a blízkých přátel redakce – D. Ž. Bor.
archiv ročníku 2010 

2011
D. Ž. Borovi (resp. Vladislavu Zadrobílkovi) je věnováno několik tiskových stran prvního čísla. Na pokračování vychází novela Jiřího Navrátila z konce 60. let Temně rudé otěže, v druhé polovině roku deníkové záznamy D. Ž. Bora. Jde vlastně o druhý díl jeho Časobraní, jehož knižní vydání se teprve chystá. Pavel Novotný – rovněž na pokračování – publikuje svůj záznam syrového vyprávění liberecké insitní výtvarnice Heleny Skalické. Ohlasy (někdy bouřlivé) sklízí rubriky Jakuba Vaníčka Vyvření struktur a Patrika Linharta Haló, tady čistička! Literární historik Jiří Rambousek publikuje seriál Opravna, ve kterém uvádí na pravou míru mnohé literárně historické omyly, které porůznu vyšly v knihách a mají snahu se reprodukovat v dílech dalších autorů. Šesté číslo je věnováno jídlu a v širším slova smyslu konzumu, první zářijové číslo čítankám. Pokračují diskuze o angažované poezii, ale také o pojetí literární kritiky (za zmínku stojí dosti netradiční pohled psychologa Jana Jeřábka, na něj navazující anketa a několik polemických článků, např. od Pavla Janouška). K výročí narození K. J. Erbena v listopadu vycházejí Erbenowiny. Tematické bloky jsou věnovány básníkům Ivanu Divišovi a Konstantinu Bieblovi. Objevují se nepravidelné rubriky V kravíně myšlenek (odstavce či celé texty překládá z češtiny do češtiny Tomáš Tupý) a Nasápáno děti (dětský pohled na dětskou literaturu – formou rozhovoru). Ivo Fencl celý rok píše o R. L. Stevensonovi. Janouškovu rubriku 969 slov o próze nově doplňuje rubrika Jarešových slov o poezii. Rozhovory proběhly např. s Václavem Cílkem, Petrem Čornejem, Petrem Demetzem, Stanislavem Dvorským, Vl. Dvořákovou, Josefem Hrubým, Vítem Janotou, Ondřejem Macurou, Pavlem Rajchmanem, ad. Jednadvacáté číslo Tvaru nevychází z důvodu zkrácení dotace celé – ale pouze dvojlist, kde je podrobně vysvětlena situace nekomerčních literárních periodik, s kterou se dlouhodobě potýkají.
archiv ročníku 2011 

2012
V roce 2012 ve Tvaru doznívalo téma angažované literatury, vznikla tematická čísla věnovaná antikvariátům, Karlu Mayovi, literatuře na internetu a e-knihám, literatuře rumunské a literatuře bulharské. Na pokračování byla uveřejněna próza Milana Urzy Jeremiášův vztek, v druhé polovině roku úryvky z Kalendária Vladimíra Macury. Novinkou se stala rubrika Pavla Ctibora Slintblok, přinášející žánrově i tematicky pestré útoky na různá myšlenková klišé, speciálně pro Tvar vznikl Acheron – lyrický cyklus záznamů Pavla Novotného podle vyprávění hudebního skladatele Ivana Achera. Na beletristických stránkách mj. figurovali Dalibor Demel, Petr Hrbáč, Václav Kahuda, Hana Lundiaková, Vratislav Maňák, Filip Špecián, Vít Slíva, René Vaněk, Jiří Dynka, Daniel Hradecký, Roman Kníže, Pavel Rajchman, Jakub a Petr Řehák, Jiří Staněk, Miroslav Huptych, Martin Vávra, Lukáš Zádrapa a d. Rozsáhlým blokem bylo připomenuto básnické dílo Josefa Hanzlíka, pozoruhodné byly ukázky z korespondence Ivana Diviše a Petra Krále a také Jiřího Veselského a D. Ž. Bora.
S koncem roku redakci opustil šéfredaktor Lubor Kasal a redaktoři Božena Správcová a Michal Jareš, na jejich místo přišel Adam Borzič s Romanem Kandou. Zlá ovce přetrvává.
archiv ročníku 2012

 

Redaktoři Tvaru
Od září 1990 do dnešního dne se redigování Tvaru delší či kratší dobu věnovali: Svatava Antošová, Adam Borzič, Anna Cermanová, Jana Červenková, Jana Hádková, Emil Hakl, Ondřej Hanus, Wanda Heinrichová, Ondřej Horák, Pavel Janáček, Pavel Janoušek, Michal Jareš, Roman Kanda, Lubor Kasal, Pavel Kosatík, Naděžda Macurová, Simona Martínková-Racková, Jan Nejedlý, Eva K. Němcová, Milan Ohnisko, Věra Pašková, Gabriel Pleska, Ilona Sánchezová, Ivo Slavík, Božena Správcová, Michal Škrabal, Jakub Šofar, Hana Štěpánková, Štefan Švec a Michael Třeštík.

 

O webu

Tvar má své webové stránky www.itvar.cz od r. 2007. Nová verze webu byla spuštěna k 1. únoru 2012 (viz noticka při této příležitosti), na předchozí podobu stránek můžete zavzpomínat zde.

 

Aktuální tiráž

Ročník XXIV. Vydává Klub přátel Tvaru. Vychází s podporou Ministerstva kultury České republiky a Nadace Český literární fond. Šéfredaktor Adam Borzič. Redaktoři Roman Kanda (zástupce šéfredaktora), Svatava Antošová, Wanda Heinrichová (recenze) a Michal Škrabal. Tajemnice Andrea Bláhová. Korektorka Petra Patáková. Předseda Klubu přátel Tvaru Pavel Janoušek. Adresa redakce: Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, telefon 234 612 398, 234 612 399. E-mail: redakce@itvar.cz. Redakcí nevyžádané rukopisy, kresby a fotografie se nevracejí. Podle grafické osnovy Lukáše Pertla úprava, sazba a zlom programy QuarkXpress 7.5 a Adobe Photoshop 7 CE Stanislav Dvorský. Ilustrace na titulní straně Mikuláš. Tisk Calamarus, s. r. o., Praha. Rozšiřuje A. L. L. Production, spol. s r. o., Mediaservis, a. s., PVS, a. s., Mediaprint-Kapa a redakce. Předplatné ČR: Call Centrum, tel. 234 092 851, fax 234 092 813, e-mail: predplatne@predplatne.cz, http://www.predplatne.cz; redakce Tvaru. Predplatne SR: L. K. Permanent, s. r. o., P. P. č. 4, 834 14 Bratislava, tel. 00421 7 444 537 11, fax 00421 7 443 733 11. Objednávky do zahraničí: A. L. L. Production, spol. s r. o., Hvožďanská 3-5, Praha 4 a redakce Tvaru. Předplatné může být hrazeno v eurech. Distribuce pro nevidomé: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR – SONS – Na Harfě 9, P. O. Box 2, 190 05 Praha 9, tel. 266 038 714, http://www.braillnet.cz
www.itvar.cz • MK ČR E 5151 • ISSN 0862-657 X • F 5151 46771 • 30 Kč

tiráž
 

Vybrané články z této rubriky:

Aktuálně

Le web est mort, vive le web!

od konce září máme nové internetové stránky. Najdete je na nezměněné adrese www.itvar.cz. Plus twitterový profil a podobné vymoženosti, ach jo...

Léto!

Milí čtenáři, přejeme vám krásné a poklidné prázdniny a v měsíci září se těšíme opět nashledanou. Čtrnácté číslo vyjde ve čtvrtek 10. září.

Anna Barkovová: ***

v překladu Radky Rubilinové

otevřený dopis Tomáše Čady premiérovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi

k Tomášovu stanovisku se připojuje i náš časopis

Poslední předprázdninové číslo Tvaru vyjde ve čtvrtek 25. června

Milí čtenáři, třináctka je baže šťastné číslo! „Přepis přítomnosti“ obnažil si nejen paže a duní vesmírem & pod peřinou funí: Spisovatelé se sjeli lajnou slov!!! Je literatura páže, nebo král?!? A co káže?!? Černé na bílém?!? Dražé projevů?!? Tu chválou, tu kvílem?!? — A do toho Točité věty a Život za životem… Item ibidem složité světy & chorobné květy básníkova psaní… Že na vás jde spaní? To nevadí. V Zuckerbergově arestu vám Frau Cukrblik ráda poradí: „Dejte si na fejs selfie s Husem Janem!“ Žít je tak krásné, dokud nevyvanem…

Pište pro Včelku

Rádi píšete dětské příběhy? Nebo je máte už v šuplíku? Jste začínající autor nebo autorka? Server Včelka.cz spotřebuje spoustu textů...
 
Registrace
 

Nejčastěji vycházející literární časopis v českých zemích
Letos již 33. ročník

Tvar, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
tel.: 234 612 398, 234 612 399
redakce@itvar.cz
Webdesign a webhosting Saturn-Toya s.r.o.
Hledaný výraz